αρχική σελίδα:: Προϊόντα-Γεωλογικός Εξοπλισμός::Γεωλογικές Πυξίδες FPM::Γεωλογική Κατοπτρική

Αίτηση προσφοράς 

Κατοπτρική Γεωλογική Πυξίδα κατά Clar

·        Γενικές γεωλογικές εργασίες πεδίου

·        Ειδικές εργασίες δομικής-γεωλογίας, τεκτονικών προσχώσεων, μηχανικής γεωλογίας   και πετρολογίας.

·        Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποτυπώσεις οδοποιϊας,   φυσικών και τεχνητών φρεατίων

·        Για χαράξεις και διαστασεολογία φρεατίων.

·        Για μεταφορά γεωλογικών δεδομένων σε χάρτες και σχέδια

·        Πετρολογικές εργασίες καθώς επίσης και μέσης ακρίβειας τοπογραφία

Η κατοπτρική γεωλογική πυξίδα διαθέτει πλέον της γεωλογικής πυξίδας καθρέφτη στο εσωτερικό μέρος του καπακιού και επιπλέον στόχαστρο με κλεισίμετρο.

·        Μαγνητική βελόνη τοποθετημένη στην άκρη

·        Μόνιμο κλείδωμα του μαγνητικού συστήματος - απελευθερόνεται κατά τη μέτρηση   πιέζοντας το κομβίο. Χρησιμοποιείται για την ελαχιστοποίηση του χρόνου προσανατολισμού.

·        Εύκολος προσανατολισμός του δίσκου - για κάθε τεχνική μέτρησης.

·        Δυνατότητα κλειδώματος του κλισίμετρου για μετρήσεις υψηλής ακριβείας.

·        Χρωματικός διαχωρισμός στο δίσκο για το υψόμετρο και τη μαγνητική βελόνη (κατά Clar ) - σαφής καθορισμός της διεύθυνσης των γεωλογικών σχηματισμών.

·        Σφαιρική αεροστάθμη για οριζοντίωση και πλευρική σφαιρική αεροστάθμη για δυσπρόσιτα σημεία.

·        Μετρητική πλάκα στρωμάτων για ανάγνωση της κλίσης του στρώματος και προστασία του γυάλινου καλύμματος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Δίσκος πυξίδας

Διάμετρος

45 χ/στά

Ανάγνωση

2° (2 gon )

Εκτίμηση

0,5° (0,5 gon )

Δίσκος αζιμούθιου

Διάμετρος

22 χ/στά

Ανάγνωση

5° (5gon)

Εκτίμηση

1° (1gon)

Κλεισίμετρο

Εύρος μέτρησης

+ 90° (+100gon)

Ανάγνωση

2° (2gon)

Εκτίμηση

0,5° (0,5gon)

Μετρητικό άκρο

Βαθμονομημένο μήκος

70 χ/στά

Ανάγνωση

1χ/στό

Στοιχεία λειτουργίας

Αρχικός χρόνος ταλάντωσης μαγνητικής βελόνας

< 50δευτερόλεπτα

Ανάγνωση

+ 0,5° (+0,5gon)

Εύρος κλίσεως καπακιού

225° (250gon)

Σφαιρική αεροστάθμη

ca. 40/

Σωληνωτή αεροστάθμη

ca. 60/

Διαστάσεις

Βάρος

0,280 κιλά

Διαστάσεις

93x76x22 χ/στά

Αίτηση προσφοράς